Bestyrelse

Formand

Heine Dahm Bak
heinebak@gmail.com
Tlf.: 20 13 20 67

Næstformand

Anders Du Mont-Thygesen
anders.thygesen@gmail.com
Tlf.: 40 73 92 41

Kasserer

Jytte Christensen
Jytte.engsig.christensen@hotmail.com
Tlf.: 28 62 45 72

Bestyrelsesmedlemmer

Birgitte Mathiasen
birgittemat@gmail.com
Mobil: 30 26 22 65

Hans Jørgen Nørgaard

Niels Arvidson
niels@arvidson.dk
Tlf.: 23 29 28 02

Rasmus Arvidson
rasmusarvidson@gmail.com
Tlf.: 23 24 54 24

Kuno Albertsen

 

Vedtægter

VEDTÆGTER for Sæby Floorball Klub

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Sæby Floorball Klub. Foreningen er stiftet d. 27. maj 2015 og har hjemsted i Frederikshavn
Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at spille floorball og at udbrede kendskabet til sporten.
Foreningen skal deltage i turneringer og stævner og der spilles efter Dansk Floorball Unions regler.
Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.
Endvidere er foreningens formål, at bidrage til at fremme kammeratskab, god sportslig optræden, integration samt
motivere medlemmerne til at anerkende og tage ansvar for og deltage aktivt i foreningen såvel som samfundet.

§ 3. Medlemskab, kontingent mv.
Foreningen er åben for alle, som aktivt og forpligtende tilslutter sig foreningens formål.
Ved indmeldelse i foreningen skal kontingent for hele sæsonen betales. Indmeldelse foregår til et
bestyrelsesmedlem på foreningens indmeldelsesblanket.
Udmeldelse skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem og kan kun accepteres, såfremt man ikke er i økonomisk
restance. Kontingent for restperiode refunderes ikke.
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent betales forud.
Ved for sen kontingentbetaling fremsendes rykkerskrivelse. Forfalder kontingent ikke til betaling herefter, medfører
det karantæne indtil restancen er slettet.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent eller fritage et medlem for kontingent.

§ 4. Generalforsamling, stemmeret, vedtægtsændringer mv.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af februar måned. Indkaldelse sker med minimum 3 ugers varsel pr. mail til foreningens medlemmer samt
via opslag i klublokaler og sociale medier/hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stemmeret har medlemmer over 18 år, som har betalt kontingent for sæsonen. Medlemmer under 18 år kan
repræsenteres af 1 forælder, der kan stemme på vegne af barnet.
Alle afgørelser og vedtægtsændringer træffes ved stemmeflertal fra fremmødte medlemmer.
Hvis min. 5 medlemmer forlanger det, skal afstemninger foretages skriftligt.
Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
2b. Udvalgs beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af budget for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse iht. Vedtægterne
8. Valg af revisor samt suppleant
9. Eventuelt
Der føres referat fra generalforsamlingen. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og formanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt bestyrelsen finder det nødvendige eller når mindst 1/3 af
medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen derom. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter anmodningens modtagelse. For så vidt angår strukturen gælder
samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen, udvalg, valg mv
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Herunder er udpegelse af ungdomstrænere og holdledere og
udarbejdelse af retningslinjer for foreningens drift og værdigrundlag.
Bestyrelsen består af 5-9 personer. Derudover vælges 2 suppleanter.
Er det ikke muligt at besætte kassererposten med et bestyrelsesmedlem, kan kassereren stå uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig ved stemmeflertal.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller ad hoc opgaver. Alle udvalg skal have et
bestyrelsesmedlem som tovholder.
3 -5 medlemmer er på valg i ulige år, 2-4 medlemmer er på valg i lige år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
Ved afgang i utide supplerer bestyrelsen sig selv og det nye bestyrelsesmedlem overtager valgperioden.
Foreningen tegnes af formanden.
Revision består af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer og 1 suppleant.
Revisor vælges for 2 år og skifter, således at der vælges 1 revisor hvert år. Suppleant vælges for 1 år.

§ 6. Medlemspligter og børneattester
Foreningens medlemmer er underkastet de for foreningens til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer,
værdigrundlag og andre bestemmelser. Efterleves dette ikke, kan et medlem udelukkes for deltagelse i aktiviteter
indtil forholdene er bragt i orden.
I særligt grove forhold kan et medlem ekskluderes med øjeblikkelig varsel af en enig bestyrelse.
Bestyrelsen er forpligtet til at indhente børneattest for personer, der beskæftiges i foreningen, hvis de skal have
direkte kontakt med børn under 15 år.

§ 7. Regnskab og revision
Regnskabsår følger kalenderår.
Regnskab revideres inden generalforsamlingen af revisor, som vælges på den ordinære generalforsamling for et år
ad gangen. Her vælges tillige en revisorsuppleant.

§ 8. Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske, når flertallet af foreningens stemmeberettigede medlemmer, på en i dette
øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, stemmer herfor.
Generalforsamlingen træffer afgørelse om afvikling af foreningens aktiver.
Foreningens eventuelle overskud tilfalder Frederikshavn kommune.